Tin t?c

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam, Công ty UEL Thái Lan và Công ty USOL Vi?t Nam ??ng t? ch?c Hanoi Manufacturing Forum 2018.
*B?n có th? t?i m?u ??ng ký trong bài vi?t này.
-Ngôn ng?: Ti?ng Nh?t
-Th?i gian: 13:30 - 18:30 ; ??ng ký 13:00 - 13:30; Th? 6, ngày 26 tháng 10 n?m 2018
-??a ?i?m: R111 Conference Room, T?ng 1, Tòa nhà Techno Center, Khu Công Nghi?p Th?ng Long, Xã Kim Chung, ?ông Anh, Hà N?i

Th?i gian v?n phòng t?m ngh?: Th? 7, ngày 15 tháng 9 n?m 2018.

 

Chúng tôi xin hân h?nh thông báo b?n c?p nh?t m?i nh?t CAM-TOOL V14.1 c?a t?p ?oàn C&G SYSTEMS trong tháng 4 ?ã có m?t t?i Vi?t Nam

Chúng tôi hân h?nh thông báo v? vi?c c?p nh?t m?i 2 ph?n m?n chính c?a Elysium, ASFALIS EX8.0 vào Th? 6, ngày 6 tháng 4 n?m 2018 và CADdoctor EX8.0 vào Th? 2 ngày 8 tháng 5 n?m 2018.

 

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam kính chúc quý khách có m?t k? ngh? l? vui v? và ý ngh?a.

Trang