CAE

JMAG

JMAG là ph?n m?m toàn di?n cho thi?t k? và phát tri?n thi?t b?/ máy c? ?i?n. K? thu?t phân tích và mô ph?ng m?nh m? cung c?p m?t tiêu chu?n m?i v? tính n?ng c?ng nh? ch?t l??ng s?n ph?m thi?t k?.

Moldex3D

Moldex3D là s?n ph?m CAE hàng ??u th? gi?i trong l?nh v?c công nghi?p khuôn ?úc nh?a. V?i công ngh? phân tích hàng ??u, Moldex3D có th? giúp b?n th?c hi?n vi?c mô ph?ng chuyên sâu v?i ph?m vi r?ng rãi nh?t c?a các quá trình ?úc ép và t?i ?u hóa thi?t k? và ch? t?o s?n ph?m.

Beta CAE , beta cae

ANSA là công c?  CAE pre-processing tiên ti?n, ?a n?n t?ng. Công c? này cung c?p các ch?c n?ng c?n thi?t cho xây d?ng toàn b? mô hình, t? d? li?u CAD ??n file ??u vào cho solver, trong m?t môi tr??ng tích h?p.

HyperWorks , hyperworks

HyperWorks®, N?n t?ng cho vi?c ??i m?i™, ???c xây d?ng trên m?t n?n t?ng t?i ?u hóa thi?t k?, qu?n lý d? li?u hi?u qu? và t? ??ng hóa các quá trình. HyperWorks là m?t gi?i pháp mô ph?ng cho doanh nghi?p ph?c v?c th?m dò thi?t k? và ra quy?t ??nh nhanh chóng.

SIMULIA CAD CAM CAE PLM

?SIMULIA cung c?p các ?ng d?ng mô ph?ng tr?c quan cho phép ng??i dùng khám phá s?n ph?m, thiên nhiên và cu?c s?ng.