Webinar ngày 25 tháng 4: ??nh h??ng ch?c n?ng ?? gi?m kh?i l??ng cho thi?t k? trong CATIA

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam trân tr?ng kính m?i quy khách tham d? h?i th?o tr?c tuy?n CATIA Function-driven Generative Design webinar, ?ây là m?t c? h?i ?? giao l?u, trao ??i cùng các k? s? trong ngành và h?c h?i t? các chuyên gia t?i t? Dassault Systèmes.

Xin vui lòng tham kh?o l?ch phía d??i và s?p x?p khung th?i gian tham d? phù h?p: 

•           09:30 t?i 10:15 gi? sáng  (CEST - Gi? Paris)  --- 02:30 t?i 03:15 gi? chi?u Ngày 25 tháng 4 (GMT – Gi? Hà N?i)

•           05:00 t?i 05:45 gi? sáng  (CEST - Gi? Paris)  --- 10:00 t?i 10:45 gi? t?i Ngày 25 tháng 4 (GMT – Gi? Hà N?i)

Chúng tôi r?t hân h?nh ???c trao ??i v?i Quý Khách Hàng và Các ??i tác t?i h?i th?o!


??ng Ký