GI?I THI?U

Kính g?i Quý Khách hàng,

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam (NSV) xin g?i ??n quý khách hàng l?i chào trân tr?ng nh?t.

???c thành l?p t? n?m 2002, NSV là Liên doanh gi?a Công ty TNHH New System Service (Thái Lan) và Argo Graphics (Nh?t B?n). V?i h?n 16 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c CAD/CAM/CAE & PLM, chúng tôi cung c?p cho khách hàng gi?i pháp t?t nh?t trong t?t c? các ngành công nghi?p. NSV ?ã và ?ang h? tr? khách hàng nâng cao n?ng l?c, m? r?ng s?n xu?t và nhanh chóng thí ch?ng các yêu c?u c?i ti?n công ngh?.

NSV t? hào là nhà phân ph?i s?n ph?m CATIA, SIMULIA, ENOVIA, DELMIA c?a hãng Dassault Systèmes ??ng th?i là nhà phân ph?i ?y quy?n c?a nhi?u th??ng hi?u l?n trong ngành c? khí nh?: Hyperworks, NX, Moldex3D, Mastercam, CADmeister, Zuken, JMAG...

Ngoài ra, chúng tôi còn là ??i tác giáo d?c duy nh?t t?i Vi?t Nam c?a Dassault Systèmes cho t? ch?c thi và c?p ch?ng ch? duy nh?t t?i Vi?t Nam cho ph?n m?m CATIA. Chúng tôi có th? t? ch?c các k? thi c?p ch?ng ch? c?a Dassault Systèmes cho CATIA V5 và V6 (thi?t k? m?t ph?n, thi?t k? l?p ráp, thi?t k? b? m?t) 

V?i m?c tiêu “Thành công c?a quý khách hàng là ni?m ?am mê c?a chúng tôi”, NSV ?ã giành ???c s? tin t??ng tuy?t ??i t? khách hàng thông qua d?ch v? h?u mãi hoàn h?o, h? tr? k? thu?t nhanh chóng. Ch?t l??ng d?ch v? và danh ti?ng ?ã ???c kh?ng ??nh c?a chúng tôi ???c hàng tr?m công ty s?n xu?t l?n nh? t?i Vi?t Nam tin t??ng, l?a ch?n là nhà cung c?p gi?i pháp lâu dài.

T?i sao là NSV?

  •  NSV ?ã, ?ang và luôn c? g?ng th?a mãn nhu c?u khách hàng qua cam k?t v? ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi, ??i ng? k? s? có trình ?? chuyên môn cao và h? th?ng qu?n lý chuyên nghi?p.
  •  NSV có ??i ng? k? s? h? tr? hàng ??u Vi?t Nam trong l?nh v?c CAD/CAM/CAE & PLM.
  •  NSV là ??i tác chi?n l??c c?a nhi?u th??ng hi?u n?i ti?ng trên th? gi?i nh? Dassault Systèmes, Altair Engineering, Microsoft, IBM, HP, Dell.... Do ?ó, s?n ph?m và d?ch v? c?a NSV r?t ?a d?ng và nh?n ???c s? h? tr? tr?c ti?p t? chính hãng.
  •  NSV h? tr? h?u h?t t?t c? các ngành công nghi?p: hàng không, ô tô, ?óng tàu, công ngh? cao, thi?t b? công nghi?p, hàng tiêu dùng, n?ng l??ng, xây d?ng, khoa h?c ??i s?ng…

HÃY LIÊN H? V?I CHÚNG TÔI ?? ???C T? V?N MI?N PHÍ

M?t gi?i pháp phù h?p và hi?u qu? nh?t v?i yêu c?u c? th? c?a b?n s? ???c t? v?n mi?n phí, giúp b?n nhanh chóng ??t ???c m?c tiêu kinh doanh c?a mình.