Chào m?ng ??n v?i New system Viet Nam

Kh?ng có n?i dung nào ???c ??a lên trang ch?.

News - Events

C?ng ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam, C?ng ty UEL Thái Lan và C?ng ty USOL Vi?t Nam???ng t? ch?c Hanoi Manufacturing Forum 2018.
*B?n có th? t?i m?u ??ng ky trong bài vi?t này.
-Ng?n ng?: Ti?ng Nh?t
-Th?i gian: 13:30 - 18:30 ;???ng ky 13:00 - 13:30;?Th? 6, ngày 26 tháng 10 n?m 2018

Th?i gian v?n phòng t?m ngh?: Th? 7, ngày 15 tháng 9 n?m 2018.

 

Chúng tôi xin hân h?nh thông báo b?n c?p nh?t m?i nh?t CAM-TOOL V14.1 c?a t?p ?oàn C&G SYSTEMS trong tháng 4 ?ã có m?t t?i Vi?t Nam

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam kính chúc quý khách có m?t k? ngh? l? vui v? và ý ngh?a.

Th?i gian v?n phòng t?m ngh?: Th? 6, ngày 22 tháng 6 n?m 2018 t?i Th? 7 ngày 23 tháng 6 n?m 2018.

Thi?t k? và mô ph?ng tích c?c góp ti?ng nói chung ?? t?i ?u hóa tr?ng l??ng cho ??i t??ng ???c thi?t k?.