Wheel Of Fortune Slots:Tin t?c

S? ki?n Hanoi Manufacturing Forum 2018 do Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam, Công ty UEL Thái Lan và Công ty USOL Vi?t Nam ??ng t? ch?c vào ngày 26 tháng 10 n?m 2018 ?ã di?n ra t?t ??p.

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam, Công ty UEL Thái Lan và Công ty USOL Vi?t Nam ??ng t? ch?c Hanoi Manufacturing Forum 2018.
*B?n có th? t?i m?u ??ng ký trong bài vi?t này.
-Ngôn ng?: Ti?ng Nh?t
-Th?i gian: 13:30 - 18:30 ; ??ng ký 13:00 - 13:30; Th? 6, ngày 26 tháng 10 n?m 2018
-??a ?i?m: R111 Conference Room, T?ng 1, Tòa nhà Techno Center, Khu Công Nghi?p Th?ng Long, Xã Kim Chung, ?ông Anh, Hà N?i

Th?i gian v?n phòng t?m ngh?: Th? 7, ngày 15 tháng 9 n?m 2018.

 

Chúng tôi xin hân h?nh thông báo b?n c?p nh?t m?i nh?t CAM-TOOL V14.1 c?a t?p ?oàn C&G SYSTEMS trong tháng 4 ?ã có m?t t?i Vi?t Nam

Chúng tôi hân h?nh thông báo v? vi?c c?p nh?t m?i 2 ph?n m?n chính c?a Elysium, ASFALIS EX8.0 vào Th? 6, ngày 6 tháng 4 n?m 2018 và CADdoctor EX8.0 vào Th? 2 ngày 8 tháng 5 n?m 2018.

 

Trang