Tin t?c

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam ti?p t?c là ??i Tác Vàng c?a Dassault Systèmes trong ch??ng trình Partner Rewards 2019.

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam s? ngh? T?t Nguyên ?án K? H?i 2019 t? Th? 7, Ngày 2 Tháng 2 N?m 2019 t?i h?t Ch? Nh?t, Ngày 10 tháng 2 n?m 2019.

Trong không khí hân hoan chào ?ón n?m m?i K? H?i 2019, Chúng tôi xin ???c g?i nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t t?i Quý khách. Kính chúc Quý khách cùng gia ?ình m?t n?m m?i S?c Kh?e, H?nh Phúc và Th?nh V??ng.

 

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam s? ngh? T?t D??ng L?ch b?t ??u t? Th? 7, Ngày 29 tháng 12 n?m 2018 t?i h?t Th? 3, Ngày 1 Tháng 1 n?m 2019.

Trong không khí hân hoan ?ón chào n?m m?i 2019, Chúng tôi xin ???c g?i nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t t?i Quý khách. Kính chúc Quý khách cùng gia ?ính m?t n?m m?i S?c kh?e, H?nh phúc và Th?nh v??ng.

S? ki?n Hanoi Manufacturing Forum 2018 do Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam, Công ty UEL Thái Lan và Công ty USOL Vi?t Nam ??ng t? ch?c vào ngày 26 tháng 10 n?m 2018 ?ã di?n ra t?t ??p.

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam, Công ty UEL Thái Lan và Công ty USOL Vi?t Nam ??ng t? ch?c Hanoi Manufacturing Forum 2018.
*B?n có th? t?i m?u ??ng ký trong bài vi?t này.
-Ngôn ng?: Ti?ng Nh?t
-Th?i gian: 13:30 - 18:30 ; ??ng ký 13:00 - 13:30; Th? 6, ngày 26 tháng 10 n?m 2018
-??a ?i?m: R111 Conference Room, T?ng 1, Tòa nhà Techno Center, Khu Công Nghi?p Th?ng Long, Xã Kim Chung, ?ông Anh, Hà N?i

Trang