CAD/CAM

CATIA
CATIA là s?n ph?m tiên phong c?a h?ng Dassault Systèmes và là gi?i pháp hàng ??u th? gi?i v?...
DELMIA
?ng d?ng t??ng tác S?n xu?t tinh g?n cho Doanh nghi?p k? thu?t s?.
CADmeister CAD CAM
CADmeister là m?t s?n ph?m CAD/CAM 3D ???c phát tri?n trong các ngành s?n xu?t c?ng nghi?p c?a Nh?t B?n "ch?t...
Mastercam cung c?p t?t c? c?ng c? ph?n m?m CAD/CAM t? c? b?n???n c?c k? ph?c t?p, gia c?ng 2 tr?c, phay và ti?n ?a tr?c, Gia...
CAM-TOOL h? th?ng ph?n m?m CAD/CAM ?u tú, ?áp ?ng nhu c?u c?a s?n xu?t C?ng nghi?p. CAM-TOOL gi?i quy?t các yêu c?u...
Zuken là nhà cung c?p toàn c?u các d?ch v? t? v?n và ph?n m?m hàng ??u cho s?n xu?t và thi?t k? ?i?n...
CADdoctor là ph?n m?m ?ng d?ng? cho vi?c chuy?n ??i d? li?u 3D, PDQ (qu?n ly ch?t l??ng d? li?u)? xác nh?n, s?a ch?a,...

CAE

JMAG
JMAG là ph?n m?m toàn di?n cho thi?t k? và phát tri?n thi?t b?/ máy c? ?i?n. K? thu?t phan tích v...
Moldex3D
Moldex3D là s?n ph?m CAE hàng ??u th? gi?i trong l?nh v?c c?ng nghi?p khu?n ?úc nh?a. V?i c?ng ngh? phan...
Beta CAE , beta cae
ANSA là c?ng c? ?CAE pre-processing tiên ti?n, ?a n?n t?ng. C?ng c? này cung c?p các ch?c n?ng c?n thi?t...
SIMULIA CAD CAM CAE PLM
?SIMULIA cung c?p các ?ng d?ng m? ph?ng tr?c quan cho phép ng??i dùng khám phá s?n ph?m, thiên nhi...

Tích h?p h? th?ng

System integration
S?n ph?m ph?n m?m: Microsoft Windows/Microsoft Office, Adobe Acrobat, Dictionaries(EN-VN/EN-JP/VN-JP), Fonts.... S?n ph?m ph?n c?ng: Workstation,...

PLM

ENOVIA PLM
?ng d?ng T??ng tác và ??i m?i dành cho Doanh Nghi?p

Trung tam ?ào t?o

Trung tam ?ào t?o và c?p ch?ng ch? CATIA SIMULIA DELMIA ENOVIA SolidWorks
C?ng ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam là???i tác chính th?c duy nh?t t?i Vi?t Nam c?a...
C?ng ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam cung c?p d?ch v???ào t?o s? d?ng ph?n m?m CAD/CAM/CAE/PLM cho c...