CAD/CAM

CATIA

CATIA là s?n ph?m tiên phong c?a hãng Dassault Systèmes và là gi?i pháp hàng ??u th? gi?i v? thi?t k? và ??i m?i s?n ph?m. Hàng ngàn công ty trong nhi?u ngành công nghi?p trên toàn th? gi?i ?ã ch?n kh? n?ng thi?t k? ?o (Virtual Design) c?a các s?n ph?m CATIA ?? ??m b?o s? thành công cho s?n ph?m c?a h?.

DELMIA

?ng d?ng t??ng tác S?n xu?t tinh g?n cho Doanh nghi?p k? thu?t s?.

CADmeister CAD CAM

CADmeister là m?t s?n ph?m CAD/CAM 3D ???c phát tri?n trong các ngành s?n xu?t công nghi?p c?a Nh?t B?n "ch?t l??ng cao, chi phí ti?t ki?m, và th?i gian giao hàng t?i ?u."

Mastercam cung c?p t?t c? công c? ph?n m?m CAD/CAM t? c? b?n ??n c?c k? ph?c t?p, gia công 2 tr?c, phay và ti?n ?a tr?c, Gia công c?t dây, thi?t k? 3D...

CAM-TOOL h? th?ng ph?n m?m CAD/CAM ?u tú, ?áp ?ng nhu c?u c?a s?n xu?t Công nghi?p. CAM-TOOL gi?i quy?t các yêu c?u ph?c t?p c?a nhà s?n xu?t Khuôn m?u b?ng cách cung c?p ch?c n?ng tuy?t v?i s? d?ng các chi?n l??c l?p trình NC m?nh m? c?a chúng tôi ch? ??n gi?n là không t?n t?i trong các h? th?ng khác.

Zuken là nhà cung c?p toàn c?u các d?ch v? t? v?n và ph?n m?m hàng ??u cho s?n xu?t và thi?t k? ?i?n và ?i?n t? . ???c thành l?p vào n?m 1976 , Zuken có b?n thành tích dài nh?t v? ??i m?i công ngh? và ?n ??nh tài chính trong ngành công nghi?p ph?n m?m t? ??ng hóa thi?t k? ?i?n t? (Electronic Design Automation - EDA).

CADdoctor là ph?n m?m ?ng d?ng  cho vi?c chuy?n ??i d? li?u 3D, PDQ (qu?n lý ch?t l??ng d? li?u)  xác nh?n, s?a ch?a, và chuy?n ??i.