Th?ng báo v? b?n c?p nh?t c?a CAM-TOOL V14.1

Phiên b?n m?i nh?t c?a CAM-TOOL là h? th?ng CAD/CAM phù h?p v?i trung tâm gia công 5 tr?c cho khuôn d?p và khuôn nh?a:

1. Giao di?n Ribbon Menu

Gi?ng nh? trong các s?n ph?m Microsoft® Office, Giao di?n Ribbon menu ???c s? d?ng trong phiên b?n này, nâng cao m?i quan h? ho?t ??ng v?i các ?ng d?ng Windows b?ng các menu l?nh m?i. ?i?u này c?i thi?n kh? n?ng ho?t ??ng c?a h? th?ng v?i vi?c nhóm các l?nh liên quan, góp ph?n d? dàng cho ng??i s? d?ng.

 

2. Tính n?ng fill Surface

L?nh Fill Surface ?ã ???c thêm vào Surface Plus, giúp d? dàng t?o ra các b? m?t v??t tr?i liên t?c v?i các ??i t??ng lân c?n, ho?c cho các vùng bi?n d?ng kín ???c bao t?o b?i các cung, ???ng cong b?c cao, ???ng contours b? m?t ho?c b?t k? biên d?ng nào.

 

3. M?t s? tính n?ng khác

Ngoài ra, còn có 39 ch?c n?ng ?ã ???c nâng c?p, bao g?m c?i thi?n kh? n?ng hi?n th? ?? bóng mô hình CAD (“?? cong bán kính/Góc nghiêng” trong 7 màu s?c: Hình trên), Ch?c n?ng c?a "Surface Plus" ???c nâng cao, C?i thi?n các ???ng ch?y dao gia công ??t hi?u qu? t?t h?n, m? r?ng các hình d?ng d?ng c?t có th? s? d?ng, và M? r?ng kh? n?ng s? d?ng "Mô ph?ng" / "Th? vi?n dao" / "chuy?n ??i d? li?u" .