Th?ng báo ngh? l? Qu?c Khánh, mùng 2 tháng 9 n?m 2018

Th?c hi?n quy ??nh c?a Nhà n??c v? ch? ?? ngh? các ngày L? l?n trong n?m. Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam xin thông báo ??n Quý khách hàng l?ch ngh? L? Qu?c Khánh n?m 2018 c?a chúng tôi nh? sau:

-       V?n phòng s? ngh? l?: Th? 7, ngày 1 tháng 9 n?m 2018 t?i Th? 2, ngày 3 tháng 9 n?m 2018.

-       V?n phòng làm vi?c tr? l?i vào: Th? 3, ngày 4 tháng 9 n?m 2018.

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam kính chúc quý khách có m?t k? ngh? l? vui v? và ý ngh?a.