Th?ng báo L?ch ngh? T?t D??ng L?ch 2019

Hà N?i, Th? 5, Ngày 6 Tháng 12 N?m 2018

THÔNG BÁO

(L?ch Ngh? T?t D??ng L?ch 2019)

 

Kính g?i Quý Khách,

 

Chúng tôi xin chân thành c?m ?n Quý khách ?ã ??ng hành cùng Công ty TNHH H? TH?NG M?I VI?T NAM trong n?m qua.

Trong không khí ?ón chào n?m m?i 2019, Chúng tôi xin ???c g?i nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t t?i Quý khách. Kính chúc Quý khách cùng gia ?ính m?t n?m m?i S?c kh?e, H?nh phúc và Th?nh v??ng.

Chúng tôi xin thông báo l?ch ngh? T?t D??ng L?ch 2019 c?a Chúng tôi ?? Quý khách có k? ho?ch ??t hàng phù h?p:

-       Th?i gian Ngh? l?: T? Th? 7, Ngày 29 Tháng 12 N?m 2018 t?i h?t Th? 3, Ngày 1 Tháng 1 N?m 2019.

-       Công ty s? ho?t ??ng tr? l?i: T? Th? 4, Ngày 2 tháng 1 n?m 2019.

Xin chân thành c?m ?n!

Trân tr?ng,

CÔNG TY TNHH H? TH?NG M?I VI?T NAM