Th?ng báo l?ch Ngh? d??ng, D? ngo?i C?ng Ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam 2018

Nh?m m?c ?ích mang l?i ni?m vui, s? g?n k?t và xây d?ng v?n hóa công ty tích c?c nh?t, c?ng nh? t?o ?i?u ki?n giao l?u h?c h?i, th?t ch?t tinh th?n ?oàn k?t gi?a các Cán b? công nhân viên trong công ty.

Công ?oàn Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam t? ch?c cho CBCNV ?i tham quan dã ngo?i, ngh? d??ng t? ngày 15 tháng 9 n?m 2018 ??n ngày 16 tháng 9 n?m 2018. ?ây c?ng là d?p ?? CBCNV chúng tôi có th?i gian ngh? ng?i, th? giãn bên ??ng nghi?p và ?? sau ?ó tái t?o ???c s?c sáng t?o và n?ng ??ng h?n trong công vi?c, góp ph?n thúc ??y s? phát tri?n c?a chúng tôi trong th?i gian s?p t?i.

Chúng tôi xin thông báo ??n Quý khách hàng và ??i tác l?ch t?m ngh? c?a Chúng tôi nh? sau:

- V?n phòng t?m ngh?: Th? 7, ngày 15 tháng 9 n?m 2018

- V?n phòng làm vi?c tr? l?i: Th? 2, ngày 17 tháng 9 n?m 2018

Xin thông báo t?i Quý khách hàng & ??i tác ???c bi?t ?? thu?n ti?n trong vi?c ??t hàng.

Trân tr?ng,

CÔNG TY TNHH H? TH?NG M?I VI?T NAM