Wheel Of Fortune Slots:Th?ng báo l?ch ngh? d??ng C?ng ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam Hè 2018

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam xin chân thành c?m ?n Quý khách hàng ?ã s? d?ng dich v? c?a Công ty chúng tôi trong su?t th?i gian qua.

Theo thông l? hàng n?m, chúng tôi s? t? ch?c ch??ng trình ngh? d??ng cho toàn th? nhân viên c?a chúng tôi. Vì v?y, chúng tôi xin thông báo ??n Quý khách hàng và ??i tác l?ch ngh? c?a chúng tôi nh? sau:

-       V?n phòng s? t?m ngh?: Th? 6, ngày 22 tháng 6 n?m 2018 t?i Th? 7 ngày 23 tháng 6 n?m 2018

-       V?n phòng làm vi?c tr? l?i: Th? 2, ngày 25 tháng 6 n?m 2018

Xin thông báo t?i Quý khách hàng & ??i tác ???c bi?t ?? thu?n ti?n trong vi?c giao d?ch.

Trân tr?ng,

Công Ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam