Wheel Of Fortune Slots:Hanoi Manufacturing Forum 2018

S? ki?n Hanoi Manufacturing Forum 2018 do Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam, Công ty TNHH USOL Vi?t Nam, và Công ty TNHH UEL Thái Lan ??ng t? ch?c vào ngày 26 tháng 10 n?m 2018 ?ã di?n ra t?t ??p.
 
Di?n ?àn c?a chúng tôi hân h?nh nh?n ???c s? quan tâm c?a c?a nhi?u khách hàng v?i h?n 50 ng??i tham d?. Di?n ?àn bao g?m các bài thuy?t trình và nhi?u ý ki?n ?ã ???c trao ??i tích c?c.
 
1) Xu h??ng th? tr??ng trong ngành s?n xu?t ? Vi?t Nam và Thái Lan.
2) Gi?i thi?u ph?n m?m CADmeister.
3) Gi?i thi?u ph?n m?m Dr. Koutei.
4) Gi?i thi?u ph?n m?m 3DTascalX.
5) Bài phát bi?u c?a khách
 

* CADmeister: Ph?n m?m CAD / CAM 3D chuyên v? thi?t k? & s?n xu?t Khuôn ?úc. B?m vào ?ây ?? bi?t thêm chi ti?t.
* Dr. Koutei: H? th?ng ki?m soát s?n xu?t cho s?n xu?t khuôn ?úc và khuôn Nh?a. B?m vào ?ây ?? bi?t thêm chi ti?t.
* 3DTascalX: Trình xem 3D v?i các ch?c n?ng phong phú. B?m vào ?ây ?? bi?t thêm chi ti?t.