C?ng ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam ti?p t?c là ??i Tác Vàng c?a H?ng Dassault Systèmes n?m 2019