Gi?i pháp

Nhu c?u ??i m?i ph??ng ti?n m?i m?nh m? h?n bao gi? h?t, do c? n?n c?ng nghi?p ? t? và các ngành c?ng nghi?p c?t l?i c?a nó phát tri?n cùng lúc.

High Tech

V?i vòng thi?t k? kín h?p d?n, th?i gian ra th? tr??ng nhanh h?n, c?i thi?n ch?t l??ng s?n xu?t và chi phí s?n xu?t th?p h?n là l?i ích chính c?a vi?c tri?n khai các HT body kinh nghi?m gi?i pháp. ?i?u này th?c hi?n b?ng cách s? h?p tác kh?ng gi?i h?n gi?a t?t c? các bên liên quan phát tri?n s?n ph?m.

Industrial Equipment

Là các nhà th?u ph?, các công ty thi?t b? ?i?n l?nh, nhi?t, c? n?ng g?p th? thách ?? cung c?p cho các nhà th?u c?a h? các s?n ph?m hi?u su?t cao k?p th?i. Các gi?i pháp 3DEXPERIENCE c?a Dassault Systèmes giúp các nhà th?u ph? ??m b?o th?i gian giao hàng và s? hài lòng c?a ng??i dùng.

Mold & Die

Nhà thi?t k? d?ng c? phun khu?n c?n ph?i nhanh chóng thi?t k? m?t c?ng c? d?a trên bí quy?t c?a h?. Ngoài ra, h? c?n ph?i ??m b?o ?? dày ??ng ??u và làm mát thích h?p c?ng nh? gi?i quy?t các v?n ?? nh? co ngót và tháo khu?n.